BankQuiz (AgriQuiz) - Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tại ứng dụng web ôn thi nghiệp vụ ngân hàng BankQuiz (AgriQuiz), chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau từ bạn khi bạn sử dụng Dịch Vụ:

  • Thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.
  • Thông tin sử dụng như lịch sử truy cập, hoạt động trên Dịch Vụ, v.v.
  • Thông tin thiết bị và kết nối như địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet, v.v.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để:

  • Cung cấp và duy trì Dịch Vụ cho bạn.
  • Cải thiện và phát triển Dịch Vụ của chúng tôi.
  • Gửi thông tin và cập nhật về Dịch Vụ.
  • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định.

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc với sự đồng ý của bạn.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

5. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp Dịch Vụ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

6. Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch Vụ của chúng tôi không nhằm mục đích thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và tin rằng con em của bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

7. Liên kết và trang web của bên thứ ba

Dịch Vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc thực hành của các trang web đó.

8. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn nên định kỳ xem lại Chính sách Bảo mật để cập nhật những thay đổi.

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.