BankQuiz (AgriQuiz) - Terms Of Service

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với ứng dụng web ôn thi nghiệp vụ ngân hàng BankQuiz (AgriQuiz) ("Dịch Vụ") của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây ("Điều Khoản"). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều Khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch Vụ.

1. Giới thiệu

Dịch Vụ này là một nền tảng trực tuyến cung cấp tài liệu, bài tập và bài kiểm tra để giúp người dùng ôn luyện và chuẩn bị cho các kỳ thi nghiệp vụ ngân hàng .

2. Đăng ký và Tài khoản

  • Để sử dụng Dịch Vụ, bạn phải đăng ký một tài khoản cá nhân.
  • Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật khi đăng ký và sử dụng Dịch Vụ.
  • Bạn đồng ý duy trì an toàn cho tên người dùng và mật khẩu của mình và chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản của bạn.

3. Sử dụng Dịch vụ

  • Bạn được phép sử dụng Dịch Vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại.
  • Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm dựa trên Dịch Vụ hoặc nội dung của Dịch Vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
  • Bạn không được can thiệp, gây cản trở hoặc gây ra gánh nặng không cần thiết cho các máy chủ hoặc mạng lưới kết nối với Dịch Vụ.

4. Quyền Sở hữu Trí tuệ

Dịch Vụ và toàn bộ nội dung, tài liệu, hình ảnh và dữ liệu trên đó ("Nội Dung") là tài sản và thông tin độc quyền của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp giấy phép của chúng tôi.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm dựa trên Nội Dung mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

5. Từ chối Bảo đảm

Dịch Vụ được cung cấp "Theo Nguyên Trạng" và chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi.

6. Giới hạn Trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ.

7. Thay đổi Dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì.

8. Điều Khoản Bổ sung

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc sửa đổi Điều Khoản này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được cập nhật hoặc sửa đổi.

9. Luật áp dụng và Giải quyết Tranh chấp

Điều Khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của [Quốc gia/Khu vực].

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản này sẽ được giải quyết bằng thương lượng và nếu không thể giải quyết được, sẽ được chuyển đến tòa án có thẩm quyền tại [Quốc gia/Khu vực].

Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều Khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều Khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch Vụ.